Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CRESTPOLAND.PL

Z DNIA 05.07.2019R.

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.whitestrips.store Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, tryb i zasady zawierania Umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz Umów o świadczenie usług elektronicznych.
 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego.
 3. Regulamin dostępny jest w każdej chwili na stronie internetowej Sklepu internetowego w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 4. Regulamin udostępniany jest Klientowi po zwarciu umowy, w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości, poprzez przesłanie Regulaminu na adres e-mail podany przez Klienta.
 5. Umowy zawierane w ramach Sklepu internetowego są w języku polskim.
 6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawach dotyczących Umowy sprzedaży oraz w sprawie Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną drogą mailową na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@whitestrips.store
 7. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefoniczne w Dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00

§ 2 DEFINICJE

 1. Użytym w Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące znaczenie:

  1. Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  2. Konsument – Klient, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego,
  3. Przedsiębiorca – Klient, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego,
  4. Regulamin – niniejszy dokument,
  5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),
  6. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy, który jest prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.whitestrips.store
  7. Rejestracja – czynność jednorazowa, która polega na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem Formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego przez Sprzedawcę,
  8. Formularz rejestracyjny – formularz, który dostępny jest w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta,
  9. Formularz zamówienia – formularz, który dostępny jest w Sklepie internetowym, umożliwiający Klientowi złożenia Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktu do Koszyka oraz określenie warunków Sprzedaży w tym sposobu dostawy i płatności,
  10. Konto – wyodrębniona dla Klienta po dokonaniu Rejestracji część Sklepu internetowego, w której znajdują się dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Klienta w Sklepie internetowym zamówieniach,
  11. Zamówienie – oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym, złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia,
  12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  13. Produkt – towar, który prezentowany jest w Sklepie internetowym przeznaczony do sprzedaży, będący rzeczą ruchomą,
  14. Koszyk – element Sklepu internetowego, prezentujący wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, w którym istnieje możliwość modyfikacji lub ustalenia danych Zamówienia, w tym ilości produktów,
  15. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  16. Usługi elektroniczne – usługi, które świadczone są przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami),
  17. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Usługi elektroniczne,
  18. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami),
  19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami),
  20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) z późniejszymi zmianami),

§ 3 USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient jest uprawniony do korzystania z następujących Usług elektronicznych, świadczonych bezpłatnie przez Sprzedawcę:

  1. Konto,
  2. Formularz zamówienia,
 2. Do korzystania z Usług elektronicznych konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań:

  1. Urządzenie końcowe (komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne) z przeglądarką internetową typu:

   • Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej,
   • Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej,
   • Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej,
   • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej,
   • Chrome w wersji 56 lub nowszej,
   • Opera w wersji 43 lub nowszej,
  2. Dostęp do sieci Internet,
  3. Zalecana jest minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768,
  4. Włącznie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript,
  5. Pogram do zapisywania i odczytywania plików PDF,
  6. Aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. Korzystnie z Usług elektronicznych może wiązać się dla każdego użytkownika Internetu z zagrożeniami związanymi z zainfekowaniem systemu teleinformatycznego Klienta przez szkodliwe oprogramowanie typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie” bądź atakami hakerskimi. Klientowi zaleca się stosowanie właściwych środków technicznych w postaci programów antywirusowych systematycznie aktualizowanych oraz korzystania z bezpiecznej sieci Internet, minimalizujących wystąpienie zagrożeń polegających na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz modyfikacji lub pozyskania przez osoby nieuprawnione jego danych.
  W sklepie internetowym są wykorzystywane pliki cookies. Szczegóły polityki cookies znajdują się w § 12 niniejszego Regulaminu.
  Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług elektronicznych w sposób zgodny z dobrymi obyczajami, prawem i mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich oraz Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.b b

§ 5 USŁUGA FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Korzystanie z Formularza zamówienia stanowi usługę umożliwiającą nabywanie Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępną zarówno dla Klientów posiadających Konto jak i dla Klientów dokonujących zakupów bez rejestracji Konta (zgodnie z § 4 ust. 3 lit. b Regulaminu),
 2. Korzystanie z Formularza zamówienia następuje w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Dodanie Produktu do koszyka następuje poprzez kliknięcie pola „Dodaj do koszyka”.
 3. Formularz zamówienia na pierwszej stronie zawiera informacje o akceptowanych przez Sprzedawcę sposobach płatności oraz o tym, że obszar realizacji dostawy Produktu jest ograniczony do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest:

  1. wypełnienie Formularza Zamówienia oraz podanie następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail.
  2. dokonanie przez Klienta wyboru jednego z dostępnych sposobów płatności,
  3. kliknięcie na stronie Sklepu internetowego pola „Podsumowanie zamówienia”, co spowoduje wyświetlenie Klientowi informacji podsumowującej Zamówienie, w tym łączną cenę zawierającą podatek VAT oraz koszty, sposób i termin dostawy.
 5. Do złożenia Zamówienia dochodzi poprzez kliknięcie na stronie Sklepu internetowego pola „Zamawiam i płacę”.
 6. Do zawarcia umowy o korzystnie z Formularza zamówienia dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Formularza zamówienia. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia ma charakter jednorazowy. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia ulega zakończeniu w momencie złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo w momencie wcześniejszego przerwania składania Zamówienia przez Klienta .

§ 6 USŁUGA FORMULARZA KONTAKTU

 1. Formularz kontaktu stanowi usługę umożliwiającą Klientowi kontakt ze Sprzedawcą poprzez przesłanie treści o maksymalnej ilości znaków 6000 do Sprzedawcy, dostępną zarówno dla Klientów posiadających Konto jak i dla Klientów dokonujących zakupów bez rejestracji Konta (zgodnie z § 4 ust. 3 lit b Regulaminu).
 2. Klient zawiera umowę o świadczenie usługi Formularza kontaktu poprzez naciśniecie przycisku „Wyślij”.
 3. Dla skorzystania z usługi Formularza kontaktu niezbędne jest podanie następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail.
 4. Usługa formularza kontaktu ma charakter jednorazowy i zostaje wykonana w chwili przesłania treści do Sprzedawcy.

§ 7 UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

 1. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Informacje o Produktach, które są prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty. Informacje o Produktach, które są prezentowane w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta, na zasadach określonych w § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży wybranych ze Sklepu internetowego Produktów skierowaną do Sprzedawcy.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy. zawierające numer identyfikacyjny Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (lub danych pochodzących z Konta Klienta).
 5. Po potwierdzeniu wpłynięcia Zamówienia złożonego przez Klienta do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie wyśle Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, stanowiące oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta do realizacji. W chwili doręczenia Klientowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 6. Wraz z oświadczeniem o przyjęciu oferty do realizacji Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Potwierdzenie to zawierać będzie w szczególności informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Ceny wskazane w Sklepie internetowym są cenami brutto (uwzględniającymi podatku VAT) określonymi w polskich złotych.
 8. Ceny Produktów nie zawierają kosztów jego dostawy.
 9. Koszty dostawy Produktu, które ponosi Klient, są podawane w Sklepie internetowym przy składaniu Zamówienia oraz w zakładce „płatność i wysyłka”
 10. Jeżeli Produkt prezentowany w Sklepie internetowym objęty jest gwarancją, informacje o istnieniu gwarancji, jej warunkach oraz podmiocie udzielającym gwarancji zamieszone zostaną w opisie Produktu. W opisie Produktu zamieszczone zostaną również inne informacje o usługach posprzedażowych świadczonych w związku ze sprzedawanym Produktem oraz o podmiocie świadczącym te usługi.

§ 8 FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. W zależności od wyboru Klienta, płatność za Produkt w Sklepie internetowym odbywa się poprzez jedną z następujących metod:

  1. płatność za pobraniem,
  2. płatność elektroniczną przy wykorzystaniu systemu obsługi tej płatności, która zintegrowana jest ze Sklepem internetowym,
 2. Sprzedawca każdorazowo przed zawarciem Umowy sprzedaży informuje Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego o terminie zapłaty za Produkty objęte Zamówieniem. Klient jest zobowiązany do zapłaty w terminie wskazanym w Sklepie internetowym.
 3. W zależności od wyboru Klienta, dostawa Produktu odbywa się na wskazany przez Klienta adres poprzez:

  1. Przesyłkę kurierską
  2. Przesyłkę kurierską pobraniową.
 4. Termin realizacji Zamówienia i koszty dostawy Produktu są każdorazowo wskazane w Sklepie internetowym w opisie danego Produktu.
 5. Bieg terminu realizacji Zamówienia liczy się od dnia otrzymania zapłaty za Produkt przez Sprzedawcę. W przypadku gdy zapłata nastąpić ma za pobraniem wówczas bieg terminu realizacji Zamówienia liczy się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu.
 6. Jeżeli Klient dokona wyboru:

  1. Płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznej albo płatności przelewem - Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,
  2. Płatności za pobraniem - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
  3. Płatności gotówką przy odbiorze - Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. Jeżeli Zamówienie obejmuje kilka Produktów o różnych terminach realizacji Zamówienia jako termin realizacji Zamówienia przyjmuje się termin określony dla Produktu o najdłuższym terminie realizacji spośród wybranych Produktów.
 8. Obszar realizacji dostawy Produktu jest ograniczony do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w trakcie składania Zamówienia Klient otrzyma wraz z Produktem rachunek sprzedaży.

§ 9 PRZEDSIĘBIORCY

 1. Niniejszy paragraf znajduje zastosowanie wyłącznie w stosunku do Klientów, będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku jeżeli Sprzedawca zawrze Umowę sprzedaży z Klientem, który jest Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę Przedsiębiorcy nie przysługują względem Sprzedawcy żadne roszczenia ponad te określone w art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego.
 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży oraz ciężary i korzyści związane z Produktem przechodzą na Przedsiębiorcę z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania przewoźnika.
 5. Po otrzymaniu Produktu Przedsiębiorca jest zobowiązany sprawdzić jego stan, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zastrzeżeń zobowiązany jest sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niepoprawnego wskazania przez Przedsiębiorcę adresu odbioru lub danych kontaktowych.
 7. W stosunku do Umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady określona w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 8. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, które powstać mogą w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy sprzedaży pomiędzy Przedsiębiorcą a Sprzedawcą jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument uprawniony jest w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu odstąpić od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług może skorzystać z wzoru formularza, nie jest to jednak obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług, drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 8. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług umowę uważa się za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 10. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 REKLAMACJA PRODUKTÓW ORAZ REKLAMACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGA ELEKTORNICZNĄ PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu nowego, pozbawionego wad fizycznych lub prawnych.
 2. W przypadku gdy Produkt posiada wady, o których mowa w ust. 1 Sprzedawca odpowiada względem Klienta, który jest Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta na przykład:

  1. pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 4. Zaleca się aby Konsument w opisie reklamacji wskazał:
  (Podane wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.)

  1. okoliczności i informacje, które dotyczą przedmiotu reklamacji, w szczególności datę wystąpienia wady oraz rodzaj wady,
  2. dane kontaktowe składającego reklamację co przyspieszy i ułatwi rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  3. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 5. Klient uprawniony jest również do zgłaszania Sprzedawcy reklamacji w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem z Usług elektronicznych.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Produktu niezwłocznie, nie później jednak w terminie do 14 dni. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych rozpatrzone zostaną w terminie do 30 dni.
 7. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Produktu, Sprzedawca zaleca by reklamowane Produkty przesyłać na adres przedawcy podany w Regulaminie.
 8. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zbierania informacji lub danych podanych dobrowolnie przez Klientów, w tym informacji lub danych:

  1. wprowadzonych w Formularzu zamówienia, formularzu kontaktowym lub podczas Rejestracji w Sklepie internetowym,
  2. zapisywanych na urządzeniach końcowych (pliki cookies).
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Zamówienia i Umowy o świadczenie usług. W przypadku gdy Klient wyrazi na to zgodę, zbierane dane osobowe mogą być wykorzystywane również w celach marketingowych.
 4. Dane osobowe, które zbiera Sprzedawca są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu ochrony prywatności Klientów oraz danych i  informacji mu przekazanych. Sprzedawca zobowiązuje się stosować wymagane prawem środki techniczne, w tym środki o charakterze organizacyjnym, programistycznym oraz fizycznym, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych. Sprzedawca zapewnia Klientowi dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 6. Klient Sklepu internetowego ma prawo do dostępu do powierzonych Sprzedawcy danych, w tym do ich poprawiania. Każdy Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy usunięcia danych powierzonych Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca uprawniony jest do powierzenia przetwarzania danych osobowych Klientów podmiotom trzecim, które realizują usługi niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności realizują dostawę Produktu do Klienta lub realizują płatności.
 8. Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów:

  1. w sytuacji gdy Klient korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską albo przesyłką pocztową, Sprzedawca udostępni zebrane dane osobowe Klienta niezbędne do dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi, który realizuje przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
  2. w sytuacji gdy Klient korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępni zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym w zakresie niezbędnym do obsługiwania płatności.
 9. Sprzedawca oświadcza, że podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Sprzedawca oświadcza, że niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Świadczenia usług drogą elektroniczną skutkuje brakiem możliwości zawarcia umów.
 10. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 11. Pliki cookies są danymi informatycznymi (w szczególności plikami tekstowymi) przechowywanymi w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu internetowego, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego.
 12. Pliki cookies najczęściej zawierają: czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym, posiadają unikalny numer oraz zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą.
 13. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.whitestrips.store.
 14. Pliki cookies są wykorzystywane w celu: optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Klienta; pliki cookies w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu internetowego i prawidłowo wyświetlić stronę internetową, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Pliki cookies wykorzystuje się również w celu tworzenia statystyk, pomagających ustalić, w jaki sposób Klient korzysta ze Sklepu internetowego, co umożliwia udoskonalenie jego zawartości i struktury. Pliki cookies wykorzystywane są także w celu utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu w Sklepie internetowym, dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego każdorazowo dokonywać logowania do Sklepu internetowego.
 15. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies:

  1. pliki sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub opuszczenia Sklepu internetowego,
  2. pliki stałe - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 16. W ramach Sklepu internetowego stosuje się pliki cookies:

  1. pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Sklepie internetowym (np. pliki cookies, które wykorzystywane są do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego),
  2. pliki cookies, które służą do zapewniania bezpieczeństwa (np. pliki cookies, które wykorzystywane są do wykrycia nadużyć dotyczących uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego),
  3. pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o tym w jaki sposób korzysta się ze stron internetowych Sklepu internetowego,
  4. pliki cookies, które dają możliwość zapamiętywania wybranych przez Klienta ustawień np. dotyczące regiony, języka lub czcionki,
  5. pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie Klientowi treści reklamowych odpowiadających jego zainteresowaniom.
 17. Często przeglądarka internetowa (oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych) w sposób domyślny pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient Sklepu internetowego może zmienić ustawienia, dotyczące plików cookies. Ustawienia plików cookies można zmienić w szczególności tak, by blokować obsługę plików cookies w sposób automatyczny w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować każdorazowo o ich zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu internetowego. Informacje szczegółowe, dotyczące  sposobów i możliwości obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej (oprogramowania).

§ 13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient, który jest Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta, który jest Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są:

  1. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  2. w punkcie kontaktowym przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich), [tel. 22 55 60 333](tel:22%2055 60 333), adres e-mail kontakt.adr@uokik.gov.pl , adres korespondencyjny: Plac  Powstańców Warszawy 1, Warszawa.
  3. pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 3. Ponadto Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sąd konsumenckiego ( http://www.spsk.wiih.org.pl ),
  2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak zmiana obowiązujących przepisów prawa, zmiana dostępnych sposobów płatności, zmiana dostępnych sposobów dostawy, zmiana w zakresie funkcjonalności serwisu Sklep Internetowy (w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację zapisów Regulaminu).
 2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.

Home
Menu
Koszyk